Các ấn phẩm của RTA

Road Users’ Handbook (Cẩm nang dành cho người sử dụng công lộ)
Vi: http://www.rta.nsw.gov.au/licensing/downloads/ruh_200807_vietnamese.pdf
En: http://www.rta.nsw.gov.au/licensing/downloads/road_users_handbook.pdf

Driver Knowledge Test DKT (Đề Thi trắc nghiệm kiến thức lái xe)
En: http://www.rta.nsw.gov.au/licensing/downloads/c15sep2008.pdf

Getting your Driver Licence (Lấy Bằng Lái Xe)
En: http://www.rta.nsw.gov.au/licensing/downloads/gettingyourdriverlicence.pdf

A guide to the Driving Test (Tập hướng dẫn về Thi Lái Xe)
En: http://www.rta.nsw.gov.au/licensing/downloads/guide_to_driving_test.pdf

Hazard Perception Handbook (Cẩm Nang về Nhận Ra Rủi Ro)
En: http://www.rta.nsw.gov.au/licensing/downloads/hptbook.pdf
Vi: (đã có phiên bản tiếng Việt, vui lòng liên hệ với Trường Dạy Lái xe Quốc Tế)

Driver Qualification Handbook (Cẩm Nang Thẩm Định Người Lái Xe)
En: http://www.rta.nsw.gov.au/licensing/downloads/driver_qualification_handbook.pdf
Vi: http://www.rta.nsw.gov.au/licensing/downloads/dqt_vietnamese.pdf

A Guide for Older Drivers (Hướng Dẫn cho Người Lái Xe Cao Niên)
En: http://www.rta.nsw.gov.au/licensing/downloads/olderdriverguide.pdf

Heavy Vehicle Drivers’ Handbook (Cẩm Nang cho Tài Xế Xe Hạng Nặng)
En: http://www.rta.nsw.gov.au/licensing/downloads/heavy_vehicle_driver_handbook.pdf

Motorcycle Riders’ Handbook (Cẩm Nang cho Người Lái Xe Gắn Máy)
En: http://www.rta.nsw.gov.au/licensing/downloads/motorcycle_riders_handbook.pdf

A handbook for bicycle riders
En: http://www.rta.nsw.gov.au/usingroads/downloads/bicycle_riders_handbook.pdf

Licence test guides and handbooks
En: http://www.rta.nsw.gov.au/licensing/downloads/licensinghandbooks_dl1.html

RTA forms (RTA licensing, registration, heavy vehicle, e-toll, motor dealer and other forms)
http://www.rta.nsw.gov.au/publicationsstatisticsforms/downloads/formsforms_dl1.html?llid=29


Comments